همکاران سیستم

سپیدار تخصصی

فهرست مطالب داوطلبان شرکت در این دوره علاوه بر اینکه کاربر حرفه ای نرم افزار سپیدار خواهند شد، بعنوان یک تحلیلگر سیستم نیز شناخته می شوند. چرا که در این دوره که ظرف مدت سه ماه بصورت خصوصی برگزار می شود، با تمام فرآیندهای نرم افزار بصورت تحلیلی آشنا خواهید شد تا در هر موقعیت […]

فهرست مطالب فهرست مطالب

داوطلبان شرکت در این دوره علاوه بر اینکه کاربر حرفه ای نرم افزار سپیدار خواهند شد، بعنوان یک تحلیلگر سیستم نیز شناخته می شوند. چرا که در این دوره که ظرف مدت سه ماه بصورت خصوصی برگزار می شود، با تمام فرآیندهای نرم افزار بصورت تحلیلی آشنا خواهید شد تا در هر موقعیت شغلی بتوانید بهترین خروجی را از سپیدار تهیه کنید.

برای آشنایی با دوره های تخصصی سپیدار از لینک … استفاده کنید.