همکاران سیستم

آشنایی با قوانین و مقررات بیمه و مالیات

فهرست مطالب این دوره در قالب 10 جلسه بصورت نیمه گروهی برگزار می شود. مباحث این دوره شامل موارد زیر است: آشنایی با مفاهیم مالیاتی آشنایی با قوانین مالیات بر عملکرد، مالیات بر درآمد حقوق و … نحوه تحریر دفاتر قانونی تهیه اظهارنامه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی: آشنایی با مراحل ثبت […]

فهرست مطالب فهرست مطالب

این دوره در قالب 10 جلسه بصورت نیمه گروهی برگزار می شود. مباحث این دوره شامل موارد زیر است: