همکاران سیستم

کارگاه‌های حسابدار شدن

فهرست مطالب این دوره در قالب 15 جلسه و با محوریت موضوعات زیر برگزار می شود: حسابداری مالیآشنایی با کدینگ حسابها، تفاوت فرآیندهای در مجموعه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، ماهیت حسابها، نحوه صدور سند حسابداری، تهیه تراز افتتاحیه، تهیه تراز آزمایشی، اطلاح طبقه بندی حسابها، انجام عملیات بستن حسابها و اختتامیهحسابداری خزانهآشنایی با فرآیند […]

فهرست مطالب فهرست مطالب

این دوره در قالب 15 جلسه و با محوریت موضوعات زیر برگزار می شود:

حسابداری مالی
آشنایی با کدینگ حسابها، تفاوت فرآیندهای در مجموعه های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، ماهیت حسابها، نحوه صدور سند حسابداری، تهیه تراز افتتاحیه، تهیه تراز آزمایشی، اطلاح طبقه بندی حسابها، انجام عملیات بستن حسابها و اختتامیه
حسابداری خزانه
آشنایی با فرآیند های دریافت و پرداخت، مغایرت گیری بانکی، کاربرد فرمهای خزانه داری، انواع ثبت های مالی مربوط به خزانه، عملیات تنخواه، گزارش گیری های خزانه و …
حسابداری انبار
شناخت انواع فرم های مورد استفاده در انبار، پیاده سازی عملیات انبار در یک شرکت، ثبت های تعدادی و ریالی مربوط به انبار، ثبت عملیات انبارگردانی و…
حسابداری فروش
شناخت انواع فرآیند های مورد استفاده از قسمت فروش، رابطه بین فروش و سایر بخش های شرکت، تمامی ثبت های مربوط به فرآیند های فروش و …
حسابداری حقوق دستمزد
فرمول نویسی در حقوق و دستمزد، بررسی ماده های قانون کار، بیمه تامین اجتماعی و وزارت دارایی در خصوص حقوق و دستمزد، شناخت کامل عوامل حقوقی، بررسی معافیت های حقوق و دستمزد، روند شناسایی و پرداخت حقوق، ثبت های مالی مربوط به فرآیند های حقوق دستمزد در شرکتها، محاسبات مزایای خاتمه خدمت کارکنان و انضمام آخرین تغییرات آنها و …
حسابداری دارایی ثابت
شناخت دارایی های ثابت، نحوه ثبت و شناسایی آنها، قوانین مربوط به محاسبه استهلاک دارایی ها و انواع روشهای ثبت آن، ثبت های مربوط به عملیات دارایی نظیر اسقاط، فروش ، حذف و بلا استفاده شدن و …